Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Grön is onderdeel van BATAVA bvba (ondernemingsnummer 0894 758 682). De algemene voorwaarden die hieronder zijn opgenomen, zijn dan ook volledig van toepassing voor Grön.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BATAVA gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door BATAVA werden aanvaard.

 

 1. Bestelling

De bestellingen gebeuren online op de website www.gron.be, per e-mail of telefonisch. De Koper krijgt een bevestiging van zijn bestelling per e-mail. Alle door BATAVA uitgebrachte offertes op de website zijn vrijblijvend. Zij worden pas bindend na bevestiging van de bestelling op de website en na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door BATAVA.

BATAVA kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. BATAVA behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan BATAVA nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen.

Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. BATAVA streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. BATAVA kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal BATAVA dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

 

 1. Levering

Voor elke levering wordt een individuele transportprijs berekend en een levertermijn bepaald.

Er wordt pas geleverd na ontvangst van de betaling. Een vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst door de koper. De koper heeft evenmin het recht in dat geval de uitvoering van enige op hem jegens BATAVA rustende verplichting op te schorten. In geval van overmacht is BATAVA naar zijn keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat koper jegens BATAVA aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens BATAVA rustende verplichting uit de overeenkomst heeft de BATAVA het recht verdere leveringen en diensten op te schorten. Bij levering ontvangt de koper een factuur.

BATAVA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die aan de geleverde producten wordt toegebracht door het toedoen van een derde partij (Bpost, TNT, DHL,Universal Express…). Noch is BATAVA verantwoordelijk voor het verloren gaan van een bestelling door een derde partij. Er kan dan ook nooit een schadevergoeding geëist worden voor het niet ontvangen of het beschadigd ontvangen van een bestelling.

 

 1. Prijs

De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

BATAVA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.

BATAVA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

 

 1. Betaling

De betalingen gebeuren in contanten of per overschrijving. In geval van betaling via overschrijving worden de goederen pas geleverd na ontvangst van de betaling.  Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op BATAVA in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

Op alle nog openstaande bedragen zijn vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, verwijlintresten verschuldigd a rato van twaalf procent (12 %) op jaarbasis, waarbij iedere begonnen maand als een verstreken maand zal beschouwd worden. Daarnaast zullen de openstaande bedragen automatisch en van  rechtswege verhoogd worden met tien procent (10 %), met een minimum van vijftig euro (€ 50). Bovendien zullen alle eventuele gerechtskosten en invorderingskosten ten laste van de klant vallen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van BATAVA totdat zij volledig werden betaald.

 

 1. Klachten

Klachten i.v.m. de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken moeten onmiddellijk op het moment van de levering schriftelijk worden meegedeeld, bij gebreke waaraan elk klacht als onontvankelijk zal beschouwd worden. Klachten op grond van verborgen gebreken bij de geleverde zaken of de verstrekte diensten of op grond van verborgen niet-conformiteit dienen bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen. Een retourzending moet franco en zonder kosten voor BATAVA zijn en wordt alleen door BATAVA geaccepteerd nadat hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

 1. Aansprakelijkheid- garantie

BATAVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de door ons verkochte producten aan het menselijk lichaam kunnen toebrengen. De Koper is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid.

Er wordt geen garantie aangeboden op de verkochte producten tenzij dit expliciet anders wordt vermeld bij de productbeschrijving. Indien er wel garantie wordt geboden op het product start de garantieperiode op het moment van aankoop. De koper dient de factuur die BATAVA heeft doorgestuurd te bewaren als garantiebewijs. Zonder dit document kan er nooit aanspraak worden gemaakt op enige vorm van garantie.

 

 1. Persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij BATAVA wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door BATAVA worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij BATAVA en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt.

 

 1. Overmacht

BATAVA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door BATAVA van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

 

 1. Diversa

De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt BATAVA zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

 

 1. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

 

 1. Contact

Grön (onderdeel van BATAVA)        BTW : BE 0894 758 682, RPR Antwerpen

Kapelsesteenweg 121                          IBAN : BE15 6451 0294 5630

2180 Ekeren                                         BIC   : JVBA BE 22

België                                                   Tel.   : +32 (0)3 648 00 04